Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryK - Agriculture, horticulture, gardening and food industry / Rolnictwo, ogrodnictwa, przetwórstwo spożywcze

Title of invention
 A multi-purpose unit for the belt planting of soil and low-cost and environmentally safe system of fertilization and sowing the seeds for crops on wide row planting
Invention discription
 A multi-purpose unit consisting of 2 work modules connected by means of a hydraulic coupling. The first module is a semi-mounted unit with 4 sections for the belt planting of soil and fertilizer drill of macrogranules (10 mm) to a depth of 20-30 cm. The second module is a pneumatic seed drill with starter fertilizer applicator of microgranules (4mm), dosing nearby the seeds. The unit uses a special design section of the working section and the tooth of the working section (according to the inventions of PIMR- patents No. PL: 222932, 222391) for the belt planting of soil and soil fertilization seeding fertilizerand and low-cost and environmentally safe system of fertilization and seeding with specialized fertilizer type of USP according to the invention INS – PL application No. P. 403028 and patent application EP20140000780. Instead of 3 or 4 fertilization treatment in a traditional planting, a single application of all the essential nutrients was applied. The unit and the system of fertilization was made within the project: PBS1/B8/4/2012 by: IUNG, PIMR, KChiŚ-SGGW, KChRiŚ-UP Lublin, INS i GA ZA ”Puławy” S.A.

Title of invention
 Wieloczynnościowy agregat do pasowej uprawy gleby i niskonakładowego oraz bezpiecznego dla środowiska systemu nawożenia i siewu nasion na uprawach szeroko rzędowych
Invention discription
 Wieloczynnościowy agregat, składa się z 2-ch modułów roboczych połączonych za pomocą hydraulicznego sprzęgu. Moduł pierwszy to półzawieszany agregat wyposażony w 4 sekcje do pasowej uprawy gleby i siewnik nawozu w postaci makrogranul (do 10 mm) na głębokość 20-30 cm. Moduł drugi to pneumatyczny siewnik nasion z aplikatorem nawozu startowego w postaci microgranul (do 4mm) dozowany w pobliżu nasiona. W agregacie zastosowano specjalnej konstrukcji sekcję roboczą oraz ząb sekcji roboczej (wg wynalazków PIMR-patentów PL: 222932, 222391) do pasowej uprawy gleby i doglebowego wysiewu nawozów i niskonakładowy oraz bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu nasion wraz ze specjalistycznym nawozem typu USP wg wynalazku INS (zgł. pat. w UP RP nr P. 403028 i w EPO nr EP20140000780). Zamiast 3-ch lub 4-ch zabiegów nawożenia występujących w tradycyjnych uprawach, zastosowano jednorazową aplikację wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. Agregat oraz system nawożenia został zrealizowany w ramach projektu PBS1/B8/4/2012 przez: IUNG, PIMR, KChiŚ-SGGW, KChRiŚ-UP Lublin, INS i GA ZA ”Puławy” S.A.
PatentPatenty PL nr: 222931, 222932
Patent ApplicationP. 403028 w UP RP i EP20140000780 w EPO
Date of Patent Application2013-03-06 w UP RP i 2014-03-05 w EPO

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznan
Institute of Soil Science and Plant Cultivation IUNG in Puławy (Stete Research Institute)
Warsaw University of Life Sciences (SGGW) in Warsaw
University of Life Sciences in Lublin
New Chemical Syntheses Institute (INS) in Puławy
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w Puławach
Polish:Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG (PIB) w Puławach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Nowych Syntez Chemicznych (INS) w Puławach
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w Puławach
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Jan Szczepaniak,
Włodzimierz Talarczyk,
Tomasz Szulc,
Łukasz Łowiński,
Mariusz Pikosz,
Tamara Jadczyszyn,
Jan Łabętowicz,
Tadeusz Filipek,
Piotr Rusek,
Monika Karsznia,