Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryK - Agriculture, horticulture, gardening and food industry / Rolnictwo, ogrodnictwa, przetwórstwo spożywcze

Title of invention
 The device for soil application of solid organic fertilizer or organic-mineral, and particularly to the application of digestate, in particular for use with manure spreader
Invention discription
 The device according to the PIMR invention filed for patent protection in the Polish Patent Office under No. P. 416666 consists of a spreader, removable adapters of special design dosing organic or organic-mineral fertilizer on soil surface and the disc harrow and the tire shaft, applying fertilizers and digestate into the cultivated soil. The device has a hydraulic system powered by the external hydraulics of the tractor which provides propulsion for spreader active units (floor conveyor, screw drum) and change the position of the spreader bolt and cooperating with the spreader disc harrow while working passes and transport. In the transport position the disc harrow is raised by means of hydraulic cylinders and supports the tire shaft. Thanks to the invention, the constant application of organic or organic-mineral fertilizer into the soil was improved as a result of the simultaneous transport, dosage and covering with soil over the entire surface of the field. The invention was created as part of the BIOSTRATEG project 1/269056/5/NCBiR/2015.

Title of invention
 Urządzenie do doglebowej aplikacji stałego nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego, a szczególnie do aplikacji pofermentu, zwłaszcza przeznaczone do współpracy z rozrzutnikiem obornika
Invention discription
 Urządzenie wg wynalazku PIMR zgłoszonego do ochrony patentowej w UP RP pod nr P. 416666 składa się z rozrzutnika, specjalnej konstrukcji wymienne adaptery dozujące nawóz organiczny lub organiczno-mineralny na powierzchnię gleby oraz z brony talerzowej i wału oponowego, aplikującej nawozy i poferment w głąb uprawianej gleby. Urządzenie posiada układ hydrauliczny zasilany z hydrauliki zewnętrznej ciągnika, który zapewnia napęd zespołów aktywnych rozrzutnika (przenośnik podłogowy, bęben ślimakowy) oraz zmianę położenia zasuwy rozrzutnika oraz współpracującej z rozrzutnikiem brony talerzowej podczas przejazdów roboczych i transportowych. W położeniu transportowym brona talerzowa jest uniesiona za pomocą siłowników hydraulicznych i wspiera się na wale oponowym. Dzięki wynalazkowi ulepszono doglebową aplikację stałego nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego, w wyniku jednoczesnego transportu, dawkowania i przykrycia go glebą na całej powierzchni pola. Wynalazek powstał w ramach realizacji projektu BIOSTRATEG 1/269056/5/NCBiR/2015.
Patent
Patent ApplicationP. 416666
Date of Patent Application2016-03-29

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznan
Polish:Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Włodzimierz Talarczyk,
Mariusz Pikosz,
Marek Łukaszewski,
Łukasz Łowiński,
Zbytek Zbyszek,
Paweł Nawrocki,