Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 Dioctyl terephthalate manufacturing process
Invention discription
 Substitution plasticizer for plastic ortho-phthalate esters, is a non-hazardous plasticizer that meets highest quality and application standards due to the unique production technology. As a result of cooperation between the Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. and the Institute of Heavy Organic Synthesis "Blachownia" a brand new product has been developed: dioctyl terephthalate (DEHT), a plasticizer for plastics (PVC). Its main features include: great electric and heat resistance, high stability as well as high extraction resistance. DEHT can be successfully used in plastics processing as a plasticizer and in the paint and coating industry. The process innovation offers a new production method based on innovative technical solutions. It comprises a flow reactor with a semi-permeable membrane and a p-benzenedicarboxylic acid suspension in alcohol or in reaction mixture as a reactor feeding system. The flow reactor is linked with a reaction mixture dehydration column, which keeps water level and the temperature in the reactor system stable. Negative aspects that are observed in traditional reactor systems (acid crystals decantation, blockage of liquid flow) do not affect the results, especially the efficiency of the process. Optimal conditions for ester synthesis in this novel reactor system were achieved thanks to the continuous flow of dehydrated reaction liquid through the acid crystals layer wichich loss is continuously refilled. The key technical solutions are the process innovation as they regard the production method. The product innovation is obtaining DEHT purity which is much higher than in other products known on the market. Compared parameters are setting the product above solutions offered by the competition. DEHT successfully replaces other higher and lower ortho-phthalate plasticizers currently under evaluation and authorization within REACH regulations for their possibly harmful influence on human health. In comparison with other plasticizers, our plasticizer is characterized by great physical and chemical properties. Another advantage of DEHT is its “safe” profile – that means that there are no restrictions concerning its usage. It is extremely important in terms of Polish and EU regulations, including REACH Legislation, and other regulations regarding orto-phthalates application as plastic plasticizers.

Title of invention
 Sposób otrzymywania tereftalanu dioktylu
Invention discription
 Substytucyjny plastyfikator orto-ftalanowych estrów tworzyw sztucznych jest bezpiecznym plastyfikatorem odpowiadającym najwyższym standardom jakościowym i aplikacyjnym poprzez zastosowanie unikalnej technologii produkcji. W wyniku realizacji wspólnego przedsięwzięcia Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. oraz Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” został opracowany całkowicie nowy produkt - ester 2-EH kwasu p-benzenodikarboksylowego (ang. DEHT), służący jako plastyfikator tworzyw sztucznych (polichlorku winylu). Doskonała wytrzymałość elektryczna, odporność cieplna, niska zmienność oraz odporność na ekstrakcję to jego podstawowe cechy. Jest to produkt znany na rynku, ale o takiej wysokiej jakości dotychczas nie produkowany Europie. Nowość proponowanego rozwiązania polega na zastosowaniu w syntezie plastyfikatora układu reakcyjnego o działaniu ciągłym, z reaktorem przepływowym, z wbudowaną przegrodą półprzepuszczalną oraz systemem zasilania reaktora zawiesiną kwasu p-benzenodikarboksylowego w alkoholu lub w mieszaninie reakcyjnej. Reaktor przepływowy sprzężony jest z kolumną odwadniającą mieszaninę reakcyjną, co pozwala na utrzymanie stałego poziomu wody i wpływa na stabilizację temperatury w układzie reakcyjnym. Negatywne zjawiska obserwowane w przypadku standardowych układów reakcyjnych (dekantacja kryształów kwasu, blokowanie przepływu cieczy) nie mają wpływu na wyniki, zwłaszcza na wydajność procesu. W nowatorskim układzie reakcyjnym optymalne warunki syntezy estru uzyskano dzięki stałemu przepływowi odwodnionej cieczy reakcyjnej przez warstwę kryształów kwasu, przy czym jego ubytek jest uzupełniany w sposób ciągły. Rozwiązania techniczne, można zaliczyć do innowacji procesowej, ponieważ dotyczą sposobu otrzymania produktu. Innowacją produktową jest otrzymanie DEHT o wysokiej czystości, znacznie przekraczającej czystość znanych produktów handlowych. Parametry uzyskanego na bazie opracowanej technologii produktu są lepsze w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych. DEHT z powodzeniem zastępuje wyższe i niższe plastyfikatory orto-ftalanowe, w stosunku do których, w wyniku podejrzeń o ich potencjalne szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzkie, prowadzone są procesy ewaluacyjne i autoryzacyjne w ramach REACH. DEHT może być z powodzeniem stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych jako plastyfikator oraz w przemyśle farb i lakierów. Posiada bardzo dobre właściwości fizyko-chemiczne w porównaniu z innymi plastyfikatorami. Dodatkowym atutem jest jego „bezpieczny” profil, tzn. że nie podlega on ograniczeniom w zastosowaniach. Jest to niezwykle ważne w kontekście obowiązujących w Polsce i UE, w tym Rozporządzenia REACH, przepisów prawnych wprowadzających obostrzenia w zakresie stosowania orto-ftalanów jako plastyfikatorów tworzyw sztucznych.
Patent216179
Patent ApplicationP.398694
Date of Patent Application02.04.2012

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute of Heavy Organic Synthesis "Blachownia"
Polish:Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Bogusław Tkacz,
Aleksander Grymel,
Eugeniusz Sutor,
Ryszard Grzybek,
Lech Janik,
Jan Trybuła,
Renata Fiszer,
Andrzej Krueger,
Jerzy Jasienkiewicz,
Bogumiła Filipiak,
Teresa Rdesińska-Ćwik,
Stanisław Matyja,