Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryE - Electricity and Power engineering / Elektryka i energetyka

Title of invention
 A method of detecting gas bubbles in transformers using a stationary ultrasonic probe.
Invention discription
 This innovation involves ultrasonic sensors to detect gas bubbles in transformers. The appearance of gas in the oil can be caused by various factors like insulation degradation, pollution of oil or too high operating temperature of the transformer. As a result, accumulation of gas can lead to serious accidents. Therefore, it is very important use of diagnostic enabling the evaluation of the technical condition of the insulation and early detection of gas phase in transformer oil. Ultrasonic detector much faster than conventional detection equipment allows to detect gas bubbles during operation of the transformer. Even small amounts of emitted gas or oil contamination is detected at an early stage which allows for early detection of threats. An ultrasound detector is built from the emitter and a receiver connected to a computer station or the executive analyzing real-time conditions inside the transformer. It is possible to use several emitters at different frequencies of the desired signal which gives the ability to detect bubbles of different diameters.

Title of invention
 Sposób wykrywania pęcherzyków gazu w transformatorach przy wykorzystaniu stacjonarnego czujnika ultradźwiękowego.
Invention discription
 Niniejsza innowacja dotyczy zastosowania czujników ultradźwiękowych do wykrywania pęcherzyków gazu w oleju transformatorowym. Pojawienie się gazu w oleju spowodowane może być różnymi czynnikami jak: degradacja izolacji, zanieczyszczenie oleju, zbyt wysoka temperatura pracy transformatora. W konsekwencji nagromadzenie się gazu może prowadzić do poważnych awarii. Dlatego też istotne jest zastosowanie diagnostyki pozwalającej na ocenę stanu technicznego izolacji oraz wczesną detekcję fazy gazowej w oleju transformatorowym. Czujnik ultradźwiękowy pozwala na znacznie szybsze niż w przypadku konwencjonalnych urządzeń detekcyjnych wykrycie pęcherzyków gazu w czasie pracy transformatora. Już niewielkie ilości wydzielonego gazu lub też zanieczyszczenie oleju zostaje wykryte w początkowym stadium co pozwala na wczesne wykrycie zagrożenia. Detektor ultradźwiękowy zbudowany jest z emitera oraz odbiornika podłączonych do stanowiska komputerowego bądź układu wykonawczego analizującego w czasie rzeczywistym warunki panujące wewnątrz transformatora. Możliwe jest zastosowanie kilku emiterów o różnych częstotliwościach zadanego sygnału co daje możliwość wykrywania bąbli gazowych o różnych średnicach
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Czestochowa University of Technology, The Faculty of Electrical Engineering.
Polish:Politechnika Częstochowska, WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Piotr Rakus,
Jarosław Jędryka,
Iwan Kityk,
Katarzyna Oźga,
Michał Szota,