Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryF - Electronic and IT / Elektronika i informatyka

Title of invention
 An intelligent thesaurus of the Polish language based on vector representations of words.
Invention discription
 A practical system which enables automatic word inflection and search for synonyms and related concepts, also for proper nouns and newly-introduced words - all without the help of a linguist. The presented system has the form of a dictionary of vector representations of words. The vectors were generated automatically based on the contents of the Polish Wikipedia. Spatial relations between word vectors represent relations such as alternatives and analogies, which up till now have been deemed mathematically intractable. The vectors can also be used as an alternative to the "one-hot" representation in a variety of artificial intelligence systems, where they improve the systems' generalization.

Title of invention
 Inteligentny słownik języka polskiego oparty o wektorowe reprezentacje słów.
Invention discription
 Prezentowany system automatycznie przeprowadza następujące czynności: odmiana, szukanie słów bliskoznacznych, synonimów oraz analogii, także dla nazw własnych oraz nowych słów. System ma charakter słownika wektorów dla języka polskiego. Wektory słów zostały wygenerowane za pomocą sieci neuronowej na podstawie tekstów polskiej Wikipedii. Przestrzenne relacje między wektorami oddają zależności takie jak alternatywy i analogie - pojęcia dotychczas nie poddające się opisowi matematycznemu. Wektory te mogą zostać wykorzystane także jako alternatywa dla reprezentacji ‘jeden-z-n’ w szerokiej gamie metod sztucznej inteligencji, gdzie poprawiają one generalizację.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Lodz University of Technology
Institute of Information Technology
Polish:Politechnika Łódzka
Instytut Informatyki
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Marek Rogalski,
Piotr Szczepaniak,