Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryK - Agriculture, horticulture, gardening and food industry / Rolnictwo, ogrodnictwa, przetwórstwo spożywcze

Title of invention
 A device for sterilization of food products, equipped with a cascading cooling system and an integrated system of post-processing heat usage
Invention discription
 Multifunctional spray device for sterilization pasteurization of food products according to the invention filed for patent protection in the Polish Patent Office under No. P. 414355 is built with the circuit of circulating water, sterilizer chamber and heat exchanger and cooling water circuit with a flow cooler, water tanks, cooling water circuit, the valve inlet and outlet system, a set of sensors controlled by a central microprocessor controller, it is characterized by the fact that the outlet of cooling water from the heat exchanger of the sterilizer there are installed at least three control valves which depending on the desired temperature (t) measured by the sensor located at the outlet of the heat exchanger of the sterilizer. They redirect the cooling water with the separate pipelines to one of at least three tanks of cooling water, equipped with sensors that continuously monitor the level of the filling in particular pressure sensors placed in the bottoms of tanks or ultrasonic sensors located in the top wall and sensors monitoring the temperature in the lower part of the tank, wherein the temperature sensor readings automatically redirects the cooling water to individual tanks according to a special algorithm which takes into account the different degree of filling of the tanks and the temperature prevailing therein.For this purpose, each tank of cooling water is equipped with its own pump for cooling water. Moreover, the device is equipped with a system for use of post-processing heat. Such a system consists of an additional container, to which, via a valve gets the post-processing water of the highest temperature which is flooded with the sterilizer at the beginning of the sterilization process by opening the valve and which is applied through the opening of the valve to the heat exchanger of the sterilizer in the early stage of heating, instead of steam previously used. The device of the invention allows: - shortening the duration of the process of sterilization and pasteurization of food products, as a result of fully automatization, enabling rapid change of process parameters, - reduction of demand for heating energy, electricity and energy serving a cooling process, resulting intensification of pasteurization and optimal management of the recuperation process, - ergonomically loading and unloading of food baskets into and out from the spray sterilizer chamber, - savings on heating energy through the use of new insulating materials, -utilization of post-processing heat, through the reception of cascading water reception from the heat exchanger of the sterilizer and the use of hot water for cooling in the early stage of cooling in a water tank with the highest temperature of cooling water for reuse in the sterilization, - improving the quality of sterilized and pasteurized food products. The device was established within the project INNOTECH – K3/IN3/26/22741/NCBiR/14.

Title of invention
 Urządzenie do sterylizacji produktów spożywczych z kaskadowym systemem schładzania oraz zintegrowany układ do wykorzystania ciepła poprocesowego
Invention discription
 Wielofunkcyjne urządzenie natryskowe do sterylizacji i pasteryzacji produktów spożywczych wg wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej w UP RP pod nr P. 414355 zbudowane jest z obwodu wody obiegowej, komory sterylizatora i wymiennika ciepła oraz obwodu wody pochłodniczej z chłodnicą przepływową, zbiorników wody, obwodu wody chłodzącej, układu zaworów doprowadzających i odprowadzających, zestawu czujników sterowanych poprzez centralny sterownik mikroprocesorowy, charakteryzuje się tym, że na odejściu wody pochłodniczej z wymiennika ciepła sterylizatora zainstalowane są co najmniej trzy sterowane zawory, które w zależności od zadanej temperatury (t) mierzonej czujnikiem znajdującym się na wyjściu z wymiennika ciepła sterylizatora, przekierowywują wodę pochłodniczą odrębnymi rurociągami do jednego z przynajmniej trzech zbiorników na wodę chłodzącą, wyposażonych w czujniki monitorujące w sposób ciągły poziom ich napełnienia, w szczególności czujniki ciśnienia umieszczone w dnach zbiorników lub czujniki ultradźwiękowe umieszczone w ich górnej ścianie oraz w czujniki monitorujące temperaturę, umieszczone w dolnej części zbiorników, przy czym wskazania czujnika temperatury przekierowywują automatycznie wodę pochłodniczą do poszczególnych zbiorników według specjalnego algorytmu, uwzględniającego stopień napełnienia poszczególnych zbiorników i temperaturę w nim panującą. W tym celu każdy ze zbiorników wody chłodzącej wyposażony jest we własną pompę wody chłodzącej. Ponadto urządzenie wyposażone jest w układ do wykorzystania ciepła poprocesowego. Układ taki składa się z dodatkowego zbiornika, do którego poprzez zawór trafia woda poprocesowa o najwyższej temperaturze, którą zalewany jest sterylizator na początku procesu sterylizacji poprzez otwarcie zaworu oraz którą podaje się, poprzez otwarcie zaworu do wymiennika ciepła sterylizatora na początku etapu podgrzewania, zamiast stosowanej dotychczas pary wodnej. Urządzenie wg wynalazku pozwala na: - skrócenie czasu trwania procesu sterylizacji i pasteryzacji produktów spożywczych, w wyniku zastosowania pełnej automatyzacji, umożliwiającej szybką zmianę parametrów procesu, - obniżenie zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną służącą procesowi chłodzenia, uzyskane w wyniku zintensyfikowania procesów pasteryzacji i optymalne zarządzanie rekuperacją w procesie, - ergonomiczny sposób załadunku i wyładunku koszy produktów spożywczych do i z komory sterylizatora, -oszczędność energii grzewczej poprzez zastosowanie nowych materiałów termoizolacyjnych, -zagospodarowanie ciepła poprocesowego, dzięki kaskadowemu odbiorowi wody z wymiennika ciepła sterylizatora oraz wykorzystania gorącej wody do schładzania na początku etapu chłodzenia w zbiorniku wody o najwyższej temperaturze wody pochłodniczej możliwej do po
Patent
Patent ApplicationP. 414355
Date of Patent Application2015-10-14

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznan
Poznan University of Tecnology, ZMS i TŻ
Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ S.A. Pleszew
Polish:Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań
Politechnika Poznańska, Zakład Maszyn Spożywczych i Żywności
Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ S.A. Pleszew
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Krzysztof Bieńczak,
Jerzy Jabłczyński,
Albin Pera,
Lilianna Rak-Urbaniak,
Arkadiusz Stachowiak,
Tomasz Szafraniak,
Wiesław Zwierzycki,
Tadeusz Pawłowski,
Jan Szczepaniak,
Agata Bieńczak,